top of page

Tietosuojaseloste Famore Oy

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Tämä on Famore Oy;n EU:n  yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

Viimeksi päivitetty 5.1.2023

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Famore Oy, Lauttasaarentie 56 LT 10

00200 Helsinki

mia.bjork@famore.fi

046 9222 162
Y: 3257395-4

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

 

Mia Björk-Niemi, mia.bjork@famore.fi, 046 9222162

Tietosuojavastaava: Pekka Niemi, pekka.niemi@famore.fi, 050 5338220

 

3. Rekisterin nimi

 

Famore Oy asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, tallennettavat tiedot ja oikeusperusteet

  •  

  • Käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan hoidon järjestäminen, toteuttaminen ja seuranta: Nimi, henkilötunnus, syntymäaika, sukupuoli, yhteystiedot, lähiomaisen/huoltajan/edunvalvojan yhteystiedot, rajoitustoimet, päivittäiskirjaukset, tiedot ajanvarauksista

  • Asiakkaan terveydenhuollon järjestäminen: Terveystiedot, tiedot asiakkaan lääkityksestä, diagnooseista, toimintakyvystä, (liitetiedostot saatu esim. terveydenhuollosta)

  • Famore Oy;n tuottamien palveluiden laskutus, raportointi ja hallinnointi: Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, laskutus- ja maksutiedot, mahdolliset maksusitoumukset

 

Oikeusperusteet

 

  • Lakisääteinen velvoite (GDPR Art. 6 (1) c) ja Art. 9 (2) h) Sopimus terveydenhuollon ammattilaisen kanssa

  • Sopimuksen täytäntöönpano (GDPR Art.6.(1) b)

5. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan lain sallimissa rajoissa siihen oikeutetulle viranomaiselle (esim. Valvira, THL) viranomaisen pyynnöstä tai määräyksellä lakiin perustuvien edellytysten täyttyessä. Tietoja luovutetaan myös tarpeen mukaan Kelalle Kelan kuntoutuslain (566/2005) mukaisesti. Emme siirrä henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Asiakkaidemme tietoihin pääsevät ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien suorittaminen sitä vaatii. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

 

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa kuukauden sisällä.

 

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

  • Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä

  • Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin vain

  • Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot toisen tahon pitämään järjestelmään, mikäli tämä on teknisesti mahdollista ja mikäli pyyntö koskee asiakkaan itse rekisterinpitäjälle toimittamia tietoja

  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä tietosuojavaltuutetulle tietosuoja@om.fi

bottom of page