Search
  • Mia Björk-Niemi

TIETOISUUSTAIDOT JA TYÖELÄMÄMiten sinä viihdyt työpaikallasi? Pidätkö työstäsi, entä koetko antavasi parastasi vai teetkö vain sen mikä on pakko? Millainen ilmapiiri työpaikallasi on ja minkälainen rooli juuri sinulla työyhteisössäsi on?Pystytkö keskittymään meneillään olevaan työtehtävään vai harhaileeko mielesi rakentelemassa pilvilinnoja tai kauhistelemassa jo valmiiksi illan arkirumbaa?

Haluan tässä kirjoituksessani ottaa kantaa siihen millainen vaikutus työntekijän hyvinvoinnilla ja tietoisuustaidoilla on työhön, sen tehokkuuteen ja tuottavuuteen sekä työntekijöiden vaihtuvuuteen työpaikoilla.
Nykyinen työelämä asettaa runsain mitoin vaatimuksia ja odotuksia tekijöille. Paineensietokykyä koetellaan kiireellä ja aikarajoilla. Usein mielekkyys on kaukana suorituksesta, jolloin pitkäaikasvaikutuksena voi helposti olla uupumusta, muisti-ja keskittymisongelmia. Tilannetta ei auta jatkuvat keskeytykset tai eri kommunikointikanavista syöksyvä informaatiotulva. Riittämättömyyden ja tyytymättömyyden tunne lisääntyy ja sillä on väistämättä suora yhteys myös omaan henkilökohtaiseen elämään. Työ on kuitenkin varsin iso osa ihmisen elämää eikä sen vaikutusta hyvinvointiin voi väheksyä.


Mietitäänpä ensin että mitä tarkoitan tietoisella läsnäololla.Tietoisella läsnäololla tarkoitetaan olotilaa, jossa tarkoituksellisesti kohdistetaan hyväksyvästi mielen huomio meneillään olevaan tapahtumaan tai tekemiseen. Hyväksyvä läsnäolo tarkoittaa vastaanottavaista ja avointa suhtautumista nykyhetkeen ilman ennakko-odotuksia. Tietoinen hyväksyvä läsnäolo on taitoa elää juuri tässä ja nyt. Mieli ikäänkuin tiedostaa itse itsensä. Kun vapaudumme pyrkimyksestämme muuttaa nykyisyyttä, suuntautuu energiamme uudella tavalla. Vapautuvan energian ja kasvaneen keskittymiskyvyn avulla löydämme uusia ja onnistuneita ratkaisuja meneillään oleviin tilanteisiin.


Työpaikalla tietoisen läsnäolon taidot edesauttavat oleellisesti työntekijän koko potentiaalin käyttöönottoa. Työntekijä pystyy hyödyntämään työssään omia vahvuuksiaan, osaamistaan ja voimavarojaan. Tietoisuustaito auttaa keskittymään meneillään olevaan tehtävään, jolloin tehokkuus kasvaa kun mieli ei vaeltele omilla teillään. Pystytään tekemään yksi asia kerralla kunnolla eikä lähdetä puuhaamaan montaa asiaa samaan aikaan.Tavallisesti vietämme suuren osan ajastamme aivojemme automaattiohjauksessa, jolloin mielemme vaeltaa siellä täällä vaikka oleellista olisi keskittyä meneillään olevaan hetkeen ja tapahtumaan.

Mieli on kuin lihas, joka harjoittelemalla kehittyy ja kasvaa. Voimme siis harjoittaa mieltämme tiedostamaan itseään. Näin autamme itseämme palautumaan nykyhetkeen, vähentämään stressintunnetta ja meidän on helpompi jopa käsitellä tunteitamme.
Meillä jokaisella on syntymälahjana tietoisen läsnäolon taito mutta nyky-yhteiskunnan kiireen tuntu ja vaatimukset ovat vieraannuttaneet meidät itsestämme. Taitoa voi ja kannattaa harjoittaa joko ohjattujen kurssien tai itse keskittymisharjoitusten avulla. Kyse on siis mielen hallinnan taidoista, joita voi harjoitella missä ja millon tahansa, missä asennossa haluaa. Kuitenkin, alussa voi olla helpompi valita rauhallinen ympäristö ja kiireetön hetki, jotta kiireeseen ja vaelteluun tottunut mieli rauhoittuu helpommin tiedostamaan itseään. Taidon harjoittamisessa säännöllisyys on taidon A ja O. Jokainen hetki, jolloin harjoitamme tietoista, hyväksyvää läsnäoloa vahvistaa kykyämme olla läsnä itsessämme.


TIETOISEN LÄSNÄOLON HARJOITTAMISEN HYÖTYJÄ IHMISELLE ITSELLEEN


* Parantaa keskittys-, ja stressinsietokykyä

* Vähentää stressiä ja nopeuttaa suorituksesta palautumista

* Tunnetaitojen vahvistuminen

* Läsnäolon taito kasvaa

* Suvaitsevaisuuden lisääntyminen

* Hyvinvoinnin ja elämänilon lisääntyminen

* Vuorovaikutustaitojen vahvistuminen

* Ja jopa fyysisen kunnon ja vastustuskyvyn lisääntyminen
Säännöllinen mielen harjoittaminen vähentää ajatusten vaeltelua työskentelyn aikana. Työmuistin kapasiteetti kasvaa , jolloin tiedon käsittelyyn liittyvä suorituskyky paranee. Harjoittelulla on todettu olevan positiivinen vaikutus myös oppimiseen ja muistiin. Tietoisen läsnäolon taito lisää mielen joustavuutta ja luovuutta, jolloin myös esimerkiksi ongelmanratkaisukyky paranee. Tämän avulla teemme myös parempia päätöksiä.Tunnetaitojen vahvistuessa tunnistamme paremmin toisten tunnetilat ja pystymme helpommin asettumaan toisen asemaan. Harjoittelun tuloksena kehittyy myös kyky palautua nopeammin kielteisistä tunnetiloista.

Tietoisen läsnäolon harjoittamisesta on todettu olevan hyötyä ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille sekä terveydentilalle.Erityisesti stressiperäisten oireiden kuten unihäiriöiden kohdalla vaikutukset ovat huomattavia. Sairaspäivien määrän on todettu vähenevän ihmisillä, jotka harjoittavat säännöllisesti tietoista, hyväksyvää läsnäoloa ja kuten jo edellisestä voimmekin päätellä, että uupumusriski vähenee tietoisen läsnäolon taidon karttumisen myötä.


TIETOISEN LÄSNÄOLON HARJOITTAMISEN HYÖTYJÄ TYÖNANTAJALLE

mm.

* Työntekijöiden suorituskyky paranee

* Työtyytyväisyyden lisääntymisen, johdosta työntekijöiden vaihtuvuus vähenee

* Sitoudutaan omaan työhön paremmin

* Uuden oppiminen ja omaksuminen helpottuu ja tehostuu

* Vuorovaikutustaidot kehittyvät

* Sairaspoissaolot vähenevät

* Positiivisuuden kehän syntyminen

* Riski-ja poikkeustilanteet havaitaan ajoissaTietoisuustaitojen harjoittaminen tukee siis työntekijöiden keskittymis- ja suorituskykyä selvästi. Työntekijät ovat yleisesti rennompia ja tyytyväisempiä, joka jo sinällään edesauttaa rasituksesta palautumista sekä vuorovaikutus-, päätöksenteko- ja ongelmanratkaisukykyä. Vuorovaikutustaitojen kehittyessä työpaikan yleinen tunnelma paranee ja kevenee, jolla on suoraan vaikutus myös tuottavuuteen. Vuorovaikutustaitoja tarvitaan oleellisesti työntekijöiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa mutta erittäin oleellista yrityksen tuottavuuden kannalta on hyvät taidot asiakkaiden palveluun. Erittäin oleellinen osa työpaikan henkeä on esimiehen vuorovaikutustaidot. Esimies luo työpaikan hengen tuomalla työyhteisöön innostavan- ja ohjaavan otteen. Hyvällä esimiehisyydellä onkin todettu olevan vahva yhteys parempaan työhön sitoutumiseen, pienempään vaihtuvuuteen sekä tavoitteiden saavuttamiseen.Tulevaisuudessa työtä ja työelämää kannattaa katsoa ihmisen, työntekijän näkökulmasta. Tarvitsemme taitoja, joiden avulla onnistumme pysähtymään, palautumaan sekä olemaan, ajattelemaan ja työskentelemään tietoisemmin sekä rohkeutta ottaa kantaa meitä koskeviin asioihin. Lisääntyvä paine ja moniammatillisuus työelämässä tuovat paineita selvitä hyvinvoivana ja tehokkaana työelämässä. Oppiakseen ja mukautuakseen tulee voida hyvin. Kehittyäkseen ja innostuakseen tulee niin ollen voida hyvin. Tietoinen läsnäolo itsessään tuo elämänlaatua niin henkilökohtaiseen kuin työelämäänkin. Olisikin kaukaa viisasta panostaa koko työyhteisön tietoisuustaitojen ohjattuun harjoittamiseen sekä työntekijöiden yleiseen hyvinvointiin. Näkisin, että työyhteisöissä piilee valtavasti hukkaan heitettyjä taitoja ja loistavia kehittämisideoita, jotka vain odottavat pääsyä tietoisuuteen ja organisaation hyötykäyttöön.
67 views0 comments

Recent Posts

See All