Search
  • Mia Björk-Niemi

Nuoren masennus - Mistä siinä onkaan kyse?

Lievimillään nuoren masennuksessa on kyse ohimenevästä tunnetilasta, joka on seurausta usein ulkoisista muutoksista ja vastoinkäymisistä. Tällöin on aivan normaalia reagoida apealla mielialalla. Ongelmaksi tilanne muuttuu jos masentuneisuuden tai alakuloisuuden tunne jää pysyväksi olotilaksi, erityisesti jos mieliala on apea ilman selkeää syytä. Masennukselle on tyypillistä että oireet vaikuttavat nuoren hyvinvointiin ja toimintakykyyn merkittävästi. Oireet voivat rajoittaa nuoren sosiaalisia suhteita ja estää häntä saavuttamasta tavoitteitaan.Masentunut nuori voi kokea itsensä täysin uupuneeksi, ilman selkeää syytä, jolloin nuoren toimintakyky voi laskea hyvinkin nopeasti. Arkisten asioiden hoitaminen ja itsestä huolehtiminen saattavat tuntua ylivoimaisilta ponnisteluilta.Ero normaalin alakuloisuuden ja masentuneisuuden välillä on usein kuin veteen piirretty viiva.Masennuksen oirekuva kun voi olla hyvin monimuotoinen ja vaikeakin tunnistaa. Se mikä on toiselle normaalia käytöstä, voi olla toiselle masennusoireilua.

Lievästi masentunut nuori todennäköisesti kärsii mielialaongelmista mutta kykenee usein suoriutumaan arjen toiminnoista kun taas vaikeasti masentuneen nuoren oireet ovat niin voimakkaita että ne vaikuttavat nuoren toimintakykyyn merkittävästi.Vaikeaan masennusoireiluun liittyy usein itsetuhoajatuksia ja käyttäytymistä. Tähän väliin mahtuu joukko keskivaikeista masennusoireista kärsiviä nuoria, joiden oireet ovat jo niin voimakkaita että ne vaikeuttavat jokapäiväistä elämää. Nuori on usein itkuherkkä ja kyvytön keskittymään annettuun tehtävään.


Mielialaongelmista kärsivä nuori kokee herkästi olevansa yksin ja umpikujassa. Epämääräinen paha olo puristaa, eikä nuori löydä ulospääsyä olotilastaan. Masennukseen liittyy usein häpeän ja avuttomuuden tunteita koska nuori voi kokea ettei enää hallitse omaa elämäänsä. Nuori pitää herkästi itseään epäonnistuneena ja arvottomana, erilaisena kuin muut.Masennus on alidiagnosoitu sairaus, joka jää helposti tunnistamatta ja tunnustamatta. Tunnistamista hankaloittaa usein se etteivät läheskään kaikki masentuneet nuoret näytä masentuneilta.

Toisinaan masentunut nuori voi paremminkin vaikuttaa vetämättömältä ja keskittymiskyvyttömältä kuin selkeästi havaittavasti alakuloiselta. Oireet voivat myös "naamioitua" sairaudenomaisiksi, jolloin hoidon piiriin hakeudutaan jonkin fyysisen oireen vuoksi. Hoitoon hakeutumisen syynä voivat olla esimerkiksi unettomuus, vatsavaivat tai erilaiset kiputilat. Hoitavan tahon huomio kiinnittyy tällöin fyysisiin oireisiin eikä taustalla olevaa masennusta tunnisteta. Pahimmillaan masennuksen tunnistamiseen voi mennä vuosia. Fyysisten oireiden pitkittyessä, huoli omasta terveydentilasta huonontaa edelleen ihmisen hyvinvointia.


Tutkimusten mukaan naisten riski sairastua masennukseen on suurempi kuin miesten. Yhtenä syynä pidetään naisten tapaa miettiä enemmän omia tunteitaan ja ihmissuhteisiin liittyvät negatiiviset elämäntapahtumat vaikuttavat haavoittavan enemmän naisia herkemmin kuin miehiä. Miehille on tyypillisempää torjua omat tunteensa korvaamalla ne toiminnalla. Nuori mies saattaa reagoida pettymyksiin käyttämällä päihteitä tai käyttäytymällä aggressiivisesti, jolloin oireilun syynä ei usein pidetä masennusta.

Nuorten miesten erilainen tapa reagoida vaikeisiin elämäntilanteisiin ei tarkoita sitä, etteivät he olisi masentuneita, vaan masennus ilmenee heillä eri tavoin kuin nuorilla naisilla. Usein nuorten miesten epäsosiaalisen käytöksen takana on surematonta, erilaisiin menetyksiin ja pettymyksiin liittyvää surua, jota on vaikea myöntää muille tai edes itselle. Surun myöntäminen tekisi nuoren miehen haavoittuvaksi, mutta niin tekee sen torjuminenkin, kun normaali surureaktio jää läpikäymättä.Nuoria naisia tulisi kannustaa ja rohkaista toimintaan sekä asioista puhumiseen toisten kanssa, etteivät he jää yksin pahan olon kanssa. Nuoret miehet hyötyisivät puolestaan rohkaisusta, jotta he uskaltaisivat tunnistaa ja tunnustaa omat todelliset tunteensa ja kohdata ne.

46 views0 comments