Search
  • Mia Björk-Niemi

Mitä hyvää saavutetaan työpaikan ilmapiirikartoituksella vai saavutetaanko mitään?

Useimmissa työyhteisöissä kartoitetaan säännöllisin väliajoin henkilöstön työhyvinvointia ja viihtyvyyttä. Näin siksi koska työhyvinvoinnilla on todettu olevan myönteinen vaikutus työtehoon sekä työntekijöiden pysyvyyteen. Hyvästä aikeesta huolimatta ilmapiirikartoitus voi pahimmassa tapauksessa kääntyä itseään vastaan mikäli työntekijät eivät syystä tai toisesta vastaa kyselyyn rehellisesti tai kartoituksen tuloksia ei osata purkaa ja hyödyntää oikealla tavalla.


Kartoitusten perimmäinen tarkoitus on saada tietoa työpaikan ilmapiirin tilanteesta ja tulosten perusteella tehdä tarvittavia muutoksia työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Ikävä kyllä työntekijät pelkäävät usein leimaantumista, jonka vuoksi vastauksissa kaunistellaan tai tulosten julkistamiseen saattaa liittyä jännitettä, joka voi ajautua syyttelyn kierteeseen.


Esimiehelle tilanne on usein haastava. Jos työpaikka saa huonon tuloksen, esimies voi joutua tilanteesta vastuuseen ja hänen johtamiskykynsä voidaan asettaa kyseenalaiseksi. Pahimmassa tapauksessa koko työyhteisö ajautuu keskinäiseen syyttelyn kierteeseen, jossa keskustelun ytimessä on syyllisten etsiminen ja ongelmapuhe. Unohdetaan, että jokaisen työyhteisön toiminnassa on varmasti paljon hyvää ja toimivaakin.


Jotta ilmapiiritutkimuksen tuloksista saataisiin se hyöty, jota niillä lähdettiin hakemaan olisi tärkeää miettiä miten tuloksista kannattaa työyhteisön jäsenten kanssa keskustella. Keskustelun lähtökohtana olisi hyvä olla ongelmien kääntäminen muutostoiveiksi ja huomio kiinnittää tulevaisuuden visiointiin. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole kieltää työntekijöitä puhumasta ongelmista, koska tunne vaientamisesta aiheuttaa herkästi vastareaktion vaan ajatuksena on lähteä liikkeelle toisesta näkökulmasta eli vahvuuksista, joka kohottaa työyhteisön joukkuehenkeä ja vaikuttaa sitä kautta myönteisesti työyhteisön ilmapiiriin. Voimaantuneena siirrytään tarkastelemaan ongelma-alueita, jotka ilmapiirikartoituksessa nousivat esiin.


Ongelmien kääntäminen tavoitteiksi on toki oma prosessinsa mutta ideana on miettiä jokaiselle ongelmalle sitä vastaava kehittämistavoite. Esimerkkinä vaikka huono tiedonkulku, josta voidaan muodostaa tavoitteeksi avoin ja oikea-aikainen tiedottaminen jne. Työyhteisön tehtävänä on kartoittaa tavoitteen hyödyt, nimetä tavoite sekä hankkia kannustajat, jotka tukevat ja auttavat tavoitteen saavuttamisessa. Useimmiten kannustajat hyötyvät itsekin tavoitteen saavuttamisesta, jolloin he ovat motivoituneempia tukemaan ja kannustamaan saavutusta. Tarkoituksena on tehdä yhteistyötä, jossa jokaisella ihmisellä on merkittävä rooli. Kun tavoitetyöskentelyn taustalla on tukijoita ja kannustajia on pienempi todennäköisyys että kukaan vahingossakaan hankaloittaisi tavoitteen saavuttamista. Tieto kannustajista myös vahvistaa uskoa ja luottamusta siihen että asetettu tavoite on saavutettavissa. Kannustajien olemassaolo ei siis ole tärkeä pelkästää yksittäiselle työntekijälle vaan yhtälailla koko työyhteisölle.


Työryhmä tuottaa useimmiten enemmän kuin yhden muutostoiveen, tavoitteen. Usein päästään yhteisymmärrykseen mikä tavoite otetaan ensimmäiseksi työskentelyn kohteeksi. Välillä kuitenkaan yksimielisyyttä ei synny, jolloin voidaan jakaantua pienempiin ryhmiin työstämään eri tavoitteita. Pienryhmien kehittämissuunnitelmat esitellään sitten koko työyhteisölle, jolloin voidaan yhdessä miettiä millä tavoin nämä kaikki hyödynnetään työyhteisön toiminnan kehittämiseksi.


Tärkeää on oppia ilmaisemaan tavoitteet myönteisessä muodossa, jolloin vältytään syyllistämiseltä. Myönteiset tavoitteet motivoivat huomattavasti paremmin muutokseen kuin negatiivisesti ilmaistut. Ihmisten on myöskin vaikeampi tuntea onnistumisen iloa jos menestyminen tarkoittaa vain jonkin ikävän asian vähenemistä tai poissaoloa. Sitä vastoin myönteiset tavoitteet koetaan innostavina ja ne lisäävät selvästi ihmisten välistä vuorovaikutusta.


#kannustus #kiittäminen #positiivinenilmapiiri #työyhteisö #muutostoive #työilmapiiri #itsensäkehittäminen


59 views0 comments

Recent Posts

See All