Search
  • Mia Björk-Niemi

Mieli ja sen terveys.Miten ymmärtää, miten suhtautua?

Mielenterveyden häiriöt muuttavat toimintakykyä monella tapaa. Psyykkisessä toimintakyvyssä on on kyse ihmisen voimavaroista, joiden avulla hän kykenee selviytymään arjen haasteista ja poikkeustilanteista.

Ruoan laittaminen, kodin siivoaminen, asioiden hoitaminen ja itsestä huolehtiminen voivat tuntua ylivoimaisen vaikeilta silloin kun mielen sairaus vie voimat. Kotoa ulos lähteminen voi tuntua lähes mahdottomalta ajatukselta ja mielen saattaa vallata erilaiset pelot, jotka osaltaan vaikeuttavat ihmisen kykyä osallistua erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin ja tapahtumiin.

Psyykkinen toimintakyky liittyy elämänhallintaan, mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin ja pitää sisällää ajatteluun ja tuntemiseen liittyviä toimintoja kuten kykyä tuntea, vastaanottaa ja käsitellä tietoa, kokea ja muodostaa käsityksiä omasta itsestä ja vallitsevasta maailmasta sekä suunnitella elämää ja tehdä sitä koskevia valintoja ja päätöksiä.

Psyykkisesti toimintakykyinen ihminen kokee voivansa yleisesti hyvin, hän arvostaa itseään ja luottaa omiin kykyihinsä ja taitoihinsa arjen tilanteissa. Tulevaisuuteen suhtaudutaan yleensä melko positiivisesti ja sitä silmällä pitäen osataan tehdä ratkaisuja ja päätöksiä.

Psyykkisen toimintakyvyn heiketessä ihmisen kyky ja voimavarat huolehtia itsestä sekä aiemmin tärkeinä pitämistään asioista ja ihmissuhteista heikkenevät. Päätöksen tekeminen vaikeutuu ja asioita alkaa kasautua. Kyse ei ole laiskuudesta tai välinpitämättömyydestä, vaan sairauden aiheuttamasta toimintakyvyn heikkenemisestä.Sairastunut ihminen voi vetäytyä tai olla fyysisesti läsnä mutta henkisesti täysin poissaoleva. Erityisesti lapsen silmin tämä voi olla hämmentävää. Tämän vuoksi onkin tärkeää että perheenjäsenen sairaudesta puhutaan lapsen ikätaso huomioonottaen, jolloin lapsi ymmärtää ettei läheisen välillä outokin käytös tai reagointitapa johdu hänestä vaan sairaudesta.


Läheisen sairastuminen aiheuttaa huolta ja murhetta ja onkin täysin luonnollista tuntea itsensä keinottomaksi ja jopa turhautuneeksi sairauden edessä. Arki on hoidollista ja onkin tärkeää pyrkiä ylläpitämään arjen rutiineja ja toimintoja mahdollisimman säännöllisinä vaikka sairastuneen voikin olla vaikea niitä noudattaa ja toteuttaa. On paljon asioita, joita voi itse tehdä auttaakseen omaa mieltä parantumaan ja on asioita, joissa läheinen voi sairastunutta tukea. Ammattilaisen puoleen on hyvä kääntyä kun sairauden aiheuttama haitta vaikuttaa selvästi toimintakykyyn tai mielialan lasku tai muu mielenterveyden haaste on selvästi itseä tai jotakuta muuta lähipiiriin kuuluuvaa haittaava tai elämänlaatua heikentävää.19 views0 comments